Úvod > Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky užívání portálu na www.jedemetam.cz

1. Platnost a vymezení základních pojmů

1.1 Společnost Jiří Leifert / LEIFERT.cz se sídlem U letohrádku 227, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 70256411 (dále jen provozovatel) je provozovatelem internetové domény www.jedemetam.cz a portálu na této doméně provozovaném.

1.2 Účelem portálu na www.jedemetam.cz (dále jen „portál jedemetam.cz) je zprostředkovávat krátkodobý či dlouhodobý pronájem nemovitostí nabízených objednateli formou inzerátu třetím osobám (návštěvníkům portálu jedemetam.cz) a nabízet i další s touto činností související služby – např. reklamu a jinou propagaci.

1.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky, platí pro poskytování internetových služeb provozovatelem na portálu jedemetam.cz a stávají se součástí právního vztahu mezi objednatelem a provozovatelem uzavřením smlouvy – viz níže.

1.4 Objednatel je fyzická či právnická osoba nebo organizace, která na základě smlouvy s provozovatelem má právo na zveřejnění nabídky pronájmu svých nemovitostí formou inzerátu na portálu jedemetam.cz. Smlouva mezi objednatelem a provozovatelem o poskytnutí internetových služeb na portálu www.jedemetam.cz (dále jen taky jako smlouva) je uzavřena vyplněním a zasláním on-line objednávky služeb objednatelem na portále jedemetam.cz.

1.5 Operátor serveru je osoba určena provozovatelem zajišťující zobrazení informací na serveru pro plněné služby provozovatele objednateli. Informace lze vkládat on-line přes servisní sekci nebo po individuální písemné dohodě taktéž alternativní formou komunikace především e-mailem.

1.6 Servisní sekce je prostor na síti jedemetam.cz zabezpečený uživatelským jménem a heslem, sloužící pro on-line obsluhu prezentace objednatelem. Uživatelské jméno a heslo bude objednateli sděleno po úhradě sjednané ceny služeb .

1.7 Testovací (zkušební) období je období, kdy je zájemce o uzavření smlouvy (budoucí objednatel) oprávněn zdarma si otestovat funkčnost a výhodnost služeb portálu www.jedemetam.cz s tím, že se na něj vztahují přiměřeně všechna ustanovení těchto Všeobecných podmínek kromě ustanovení o odměně za poskytnuté služby. V průběhu testovacího období mohou být některé ze služeb provozovatelem zájemci zcela či částečně omezeny.

2 Poskytované internetové služby, ceny za služby, jejich účtování a úhrady

2.1 Provozovatel umožňuje objednateli využívat služby serveru jedemetam.cz

2.2 Rozsah poskytovaných služeb se řídí vždy aktuálním ceníkem a související nabídkou služeb, zveřejněných provozovatelem na serveru jedemetam.cz a vymezením sjednaných služeb objednatelem v rámci provozovateli odeslané objednávky. Z vymezení sjednaných služeb objednatelem v objednávce pak vyplývá i cena sjednaných služeb, která je vždy uvedena v zaslané objednávce.

2.3 Provozovatel je povinen zprovoznit sjednané služby pro objednatele nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po uhrazení sjednané ceny služeb na účet provozovatele. Fakturu na cenu služeb vystavuje provozovatel objednateli neprodleně po úhradě sjednané ceny služeb. V případě prodlení provozovatele se zprovozněním sjednaných služeb se o dobu prodlení prodlužuje sjednaná doba poskytování služeb vyplývající z uzavřené smlouvy - objednávky.

2.4 Cenu sjednaných služeb je objednatel povinen uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání objednávky.

2.5 Ukončit poskytované služby je provozovatel oprávněn po uplynutí doby poskytování služeb uvedené v objednávce, příp. ke dni zániku smlouvy výpovědí či odstoupením.

3 Ochrana dat

3.1 Objednatel bere na vědomí, že veškeré jím zadané informace na portále jedemetam.cz - ať již přes servisní sekci, přes operátory serveru či jiným způsobem, vkládá za účelem zveřejnění, a tudíž budou prezentovány v neomezené míře návštěvníkům serveru jedemetam.cz a mohou být poskytnuty třetím osobám.

3.2 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

3.3 Práva a povinnosti objednatele:

3.3.1 Objednatel nesmí při využívání služeb portálu jedemetam.cz zasahovat do počítačového systému provozovatele jinak než přes internetový prohlížeč protokolu HTTP. K připojení k serverům systému se uživatel se zavazuje používat pouze takové technické prostředky, které jsou doporučeny provozovatelem systému, dodržovat pokyny provozovatele a v neposlední řadě se nebude pokoušet o neoprávněný (neautorizovaný) vstup či manipulaci s daty na serveru jedemetam.cz.

3.3.2 Za obsah informací u objednatelem inzerovaných položek nese plnou zodpovědnost objednatel. Objednatel se zavazuje, že bude na portále jedemetam.cz zveřejňovat pouze pravdivé a nezkreslené údaje, které se slučují s dobrými mravy a které nebudou v rozporu s platnými zákony České republiky. Zejména je zakázáno zveřejňovat jakékoliv pomlouvačné, urážlivé, vulgární, obscénní, nepravdivé či výhružné materiály nebo materiály, jejichž zveřejnění by bylo či mohlo být v rozporu s dobrým mravy. Provozovatel má právo takové informace ze serveru odstranit bez náhrady.

3.3.3 Objednatel je povinen udržovat uveřejněné informace v síti jedemetam.cz v aktuálním a pravdivém stavu. Na případný projevený zájem ze strany návštěvníků serveru přiměřeným způsobem a v přiměřené době reagovat. Za veškeré zveřejněné informace pod hlavičkou objednatele nese plnou odpovědnost objednatel.

3.3.4 Registrací určené přístupové jméno (login) a heslo je objednatel povinen uchovávat v tajnosti a nesdělovat je třetím subjektům. V opačném případě je uživatel zodpovědný za jeho zneužití třetí osobou, ať již s vědomím objednatele či bez něj. Objednatel se zavazuje informovat provozovatele v případě zjištění každého zneužití nebo podezření ze zneužití svých přístupových práv v systému jedemetam.cz.

3.4. V případě opakovaného či závažného porušení povinností objednatele vyplývajících z odstavců 3.3.1 – 3.3.4 tohoto článku je provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a ukončit poskytování sjednaných služeb  s tím, že objednatel nemá právo na vrácení byť i části uhrazené ceny služeb ani na jinou finanční kompenzaci.

4 Práva a povinnosti provozovatele

4.1 V zájmu provozovatele je dbát na kvalitní, bezchybný a dlouhodobý provoz serveru jedemetam.cz a tudíž se zavazuje v maximální možné míře zajistit provoz této sítě. Na hlášení o poruchách systému od uživatelů je provozovatel povinen reagovat v přiměřeně lhůtě. Při odstavení systému na dobu delší 12 hodin, které bude provozovatel v předstihu plánovat, je povinen informovat uživatele systému prostřednictvím elektronické pošty.

4.2 Provozovatel se zavazuje poskytovat poradenství k problémům s užíváním sítě cestou elektronické pošty, případně formou zveřejněním stránky nejčastěji kladených dotazů a odpovědí (FAQ) na internetových stránkách.

4.3 Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému jedemetam.cz. Je k prospěchu provozovatele veškeré služby a funkce systému poskytovat objednateli i všem návštěvníkům v maximální možné kvalitě. V případě nefunkčnosti systému po dobu delší než 14 po sobě jdoucích hodin během jediného dne se sjednaná doba poskytování služeb prodlužuje o jeden den.

4.4 Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené u objednatele provozem či poruchou serverů systému jedemetam.cz.

4.5 Provozovatel si vyhrazuje právo libovolně upravovat a zlepšovat systém jedemetam.cz tak, aby nebyla narušena jeho funkčnost.

4.6 Odesláním objednávky provozovateli objednatel uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce.

4.7 Veškeré vložené textové, zvukové a obrazové informace, vložené objednatelem či přes operátora na portál jedemetam.cz má právo provozovatel používat pro své další propagační aktivity portálu jedemetam.cz. Objednatel mu úkonem vložení daného díla dává souhlas s neomezeným použitím díla pro účely propagace portálu  jedemetam.cz. Provozovatel je vždy povinen u každého takového díla či informace uveřejnit zdroj dat.

4.8 Provozovatel je oprávněn pro doplnění prezentace objednatele na serverech provozovatele, využít pro tuto prezentaci objednatele textové a audiovizuální prvky, které objednatel zveřejnil na svých internetových stránkách či dalších svých propagačních materiálech.

5 Ostatní ujednání

5.1 Textové informace předávané operátorovi serveru je objednatel povinen předávat ve formátech DOC, TXT či RTF. Fotografie či loga pak ve formátech GIF, PNG, JPEG. Při použití odlišných formátů není provozovatel povinen takové údaje zveřejnit.

5.2 V servisní sekci jsou objednateli k dispozici WWW formuláře pro on-line vkládání textových i grafických informací.

5.3 U služeb, vyžadující ruční vložení či korekturu od operátora serveru si provozovatel vyhrazuje lhůtu 5 dnů k provedení potřebných úkonů a vložení na portál jedemetam.cz.

5.4 Objednatel odpovídá též za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro vložení. Provozovatel není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároku třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu či grafické informace objednatel přebírá veškeré závazky z takovýchto oprávněných nároků vyplývajících a je povinen nahradit provozovateli škody, které mu výše uvedeným jednáním objednatele vzniknou.

5.5 Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.

5.6 Provozovatel nenese žádnou právní zodpovědnost za zveřejnění textů dodaných objednatelem. Případná odpovědnost z porušení autorského práva v takovém textu je pak výhradně na objednateli, který text dodal ke zveřejnění.

5.7. Další závazná pravidla a povinnosti stran jsou uvedena v dokumentu Právní podrobnosti zveřejněném na portálu jedemetam.cz, které jsou součástí těchto všeobecných podmínek

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Provozovatel má v případě hrubého nebo opakovaného porušování povinností objednatelem vyplývajících z těchto Všeobecných podmínek vyhrazuje právo okamžitého ukončení poskytovaných služeb a právo odstoupit od smlouvy,  objednatel v takovém případě nemá nárok na vrácení byť i části zaplacené odměny či jakoukoli jinou finanční náhradu či kompenzaci. Dojde-li porušením těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany objednavatele ke vzniku škody provozovateli, je objednavatel povinen tuto provozovateli nahradit.

6.2 Získáním přístupu ke službám systému jedemetam.cz nezískává objednatel nárok na žádná autorská práva, ochranné známky, ani jiná práva duševního vlastnictví provozovatele.

6.3 Místem plnění provozovatele pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek je Frýdlant nad Ostravicí.

6.4 Platnost Všeobecných obchodních podmínek se vztahuje ke dni uzavření objednávky a platí pro konkrétního objednatele po celou dobu platnosti objednávky. Prodloužením objednávky či služby se stávají pro objednatele závaznými aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky.

6.5 Případné odchylky od těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud budou mezi provozovatelem a objednatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.9.2019 a nahrazují dříve platné všeobecné podmínky. Provozovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit s tím, že je povinen je zveřejnit týden před jejich účinností prostřednictvím serveru jedemetam.cz.

6.6 Tyto obchodní podmínky se řídí obchodním zákoníkem a právním řádem České republiky.


Nehledáte náhodou: chaty a chalupy s bazénem, ubytování s domácím zvířetem, oplocené objekty, hriště poblíž chalupy, chalupy se saunou, lyžování poblíž objektu, chalupy bez přítomnosti majitele, ubytování s bezbariérovým přístupem, objekty s velkou kapacitou, chaloupku na Silvestra, chaty a chalupy vhodné pro děti